100% natural

15+ maintenance experience

Produced in the netherlands

Statera Ecosolutions

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Statera Ecosolutions B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere (rechts) betrekking tussen Statera Ecosolutiuons B.V. en de wederpartij.
  2. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
  3. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon die met Statera Ecosolutions B.V. een overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
  4. Onder “overeenkomst” wordt tevens begrepen iedere (rechts) handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan.
  5. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Voorts zijn alle aanbiedingen herroepelijk, ongeacht of deze een termijn voor aanvaarding inhouden. Herroeping door Statera Ecosolutions B.V. na aanvaarding is mogelijk, mits binnen drie (3) werkdagen.
  2. Alle mondelinge aanvullingen, toezeggingen of wijzigingen zijn slechts bindend als deze door daartoe bevoegde personen van Statera Ecosolutions B.V. zijn gedaan.
  3. Statera Ecosolutions B.V. is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij deugdelijke zekerheid te verlangen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen wordt voldaan.

Artikel 3. Uitvoering en (af)levering

  1. De door Statera Ecosolutions B.V. opgegeven (af)leveringstermijn is niet fataal. Het enkele verstrijken van die termijn levert geen verzuim op. Statera Ecosolutions B.V. zal de (af)leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen.
  2. Overschrijding van de (af)leveringstermijn levert geen recht op (schade)vergoeding op.
  3. Indien een termijn van uitvoering niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke termijn van uitvoering, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.
  4. Statera Ecosolutions B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, welke deelleveringen zij steeds gerechtigd is afzonderlijk te factureren.
  5. In alle gevallen geschiedt verzending en/of vervoer van geleverde zaken voor rekening en risico van de wederpartij.
  6. Franco levering vindt in Nederland plaats vanaf een minimum orderbedrag per afleveradres van €750,– netto Exclusief BTW.

Franco levering vindt in België plaats vanaf een minimum orderbedrag per afleveradres van €1500,- netto Exclusief BTW.

Franco levering vindt in Duitsland en Frankrijk plaats vanaf een minimum orderbedrag per afleveradres van €5000,– netto Exclusief BTW.

Alle andere landen in nader overleg.

  1. Voor orders beneden bovengenoemd netto bedrag worden de vrachtkosten in rekening gebracht.
  2. Bovenstaand bedrag kan zonder bericht vooraf worden gewijzigd. De keuze van het vervoermiddel is in overleg met Statera Ecosolutions B.V. en wederpartij.
  3. Indien de wederpartij de geleverde zaken niet, niet tijdig of niet behoorlijk afneemt zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Statera Ecosolutions B.V. is dan gerechtigd de geleverde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.
  4. Emballage wordt doorberekend en niet teruggenomen. De emballage is, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs, deugdelijk.

Artikel 4. Prijzen

  1. Een overeenkomst wordt gesloten tegen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Alle prijzen zijn exclusief BTW, kosten van vervoer en/of verzending en andere van overheidswege verschuldigde heffingen en/of belastingen. Prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op levering af-magazijn / opslagplaats.
  2. Statera Ecosolutions B.V. is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat reeds overeengekomen prijzen slechts gewijzigd kunnen worden indien de kostprijsbepalende factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd sinds het sluiten van de overeenkomst en vóór aflevering zijn gewijzigd.

Artikel 5. Annulering

  1. Indien de wederpartij na totstandkoming van de overeenkomst deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft Statera Ecosolutions B.V., naar vrije keuze, het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder betaling door de wederpartij, binnen een door Statera Ecosolutions B.V. te stellen termijn, van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de overeengekomen som, onverminderd het recht van Statera Ecosolutions B.V. om aanvullende of vervangende schadevergoeding te vorderen.
  2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk tot het tijdstip waarop Statera Ecosolutions B.V. met de uitvoering van de overeenkomst een begin heeft gemaakt.

Artikel 6. Inspectie, reclame en garantie

  1. De controle op hoeveelheid en keuring van de kwaliteit geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Wanneer keuring is bedongen moet deze plaatsvinden binnen 8 dagen nadat aan de wederpartij is aangezegd dat de zaken voor keuring beschikbaar zijn. Na verloop van deze termijn wordt de wederpartij geacht de zaken te hebben aanvaard en goedgekeurd. In alle overige gevallen dient binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk te worden gereclameerd, bij gebreke waarvan hoeveelheid en kwaliteit door de wederpartij geacht worden te zijn aanvaard.
  2. Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Statera Ecosolutions B.V. genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, zal Statera Ecosolutions B.V. de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk gebleken zaken kosteloos nieuw te leveren, hetzij een korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de genoemde prestaties zal Statera Ecosolutions B.V. terzake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

  1. Statera Ecosolutions B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van door de wederpartij aan te tonen grove schuld of opzet van leidinggevenden van Statera Ecosolutions B.V. bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Voor directe schade uit anderen hoofde is Statera Ecosolutions B.V. nimmer aansprakelijk.
  2. Statera Ecosolutions B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade en/of immateriële schade die opdrachtgever, of een derde, lijdt doordat Statera Ecosolutions

B.V. of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.

  1. De aansprakelijkheid van Statera Ecosolutions B.V. is in ieder geval beperkt tot het totaal van de op grond van de gesloten overeenkomst door de wederpartij betaalde bedragen, exclusief BTW, met een maximum van 5.000,–.
  2. Opdrachtgever dient Statera Ecosolutions B.V. schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien uit door Statera Ecosolutions B.V. verrichte prestaties. Indien Statera Ecosolutions B.V. desondanks aansprakelijk mocht worden gehouden is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing.

Artikel 8. Overmacht (niet-toerekenbare niet-nakoming)

  1. In geval Statera Ecosolutions B.V. door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Statera Ecosolutions B.V. het recht hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Statera Ecosolutions B.V. tot enige schadevergoeding gehouden is.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, niet-tijdige of gebrekkige aanlevering door toeleveranciers van Statera Ecosolutions

B.V. en overige buiten de controle van Statera Ecosolutions B.V. liggende gebeurtenissen zoals overstroming, oorlogen, storm maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen.

Artikel 9. Betaling

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling zonder enig beroep op opschorting, korting en/of verrekening plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
  2. Als betaling niet binnen de vermelde termijn geschiedt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en de wettelijke handelsrente ex 6:119a BW verschuldigd over het openstaande bedrag. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig Rapport Voorwerk II danwel en daarvoor op enig moment in de plaats tredende maatstaf.
  3. Reclameren kan tot 8 werkdagen na factuurdatum. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 10. Ontbinding

  1. Statera Ecosolutions B.V. heeft het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd haar recht op schadevergoeding
   1. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag.
   2. Bij niet, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een overeenkomst voortvloeiend.
   3. Bij door de wederpartij toegepaste opschorting van betaling.
   4. Indien door de wederpartij surséance van betaling wordt aangevraagd.
   5. Indien de wederpartij failliet wordt verklaard.
   6. Bij onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij.
   7. Bij een “change of control” bij de wederpartij die naar de mening van Statera Ecosolutions B.V. haar (Statera’s) commerciële belangen schaadt of kan schaden.
   8. Ingeval Statera Ecosolutions B.V. tot ontbinding overgaat, zijn al haar vorderingen op de wederpartij in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

  1. Statera Ecosolutions B.V. blijft eigenaar van alle door haar verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door Statera Ecosolutions B.V. krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst (tevens) ten behoeve van de wederpartij verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst heeft plaatsgevonden.
  2. De wederpartij is vóór de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendommen daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken.
  3. De wederpartij zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Statera Ecosolutions B.V. bewaren.

Artikel 12. Slotbepalingen

  1. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
  2. Indien Statera Ecosolutions B.V. zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht, is zij bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal Statera Ecosolutions B.V. de wederpartij zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
  3. Op alle overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  4. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
  5. Alle geschillen die met Statera Ecosolutions B.V. ontstaan zullen, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.